Voorwaarden

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Welkom bij TryMyBag. Deze Voorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de Applicatie TryMyBag (hierna de “App”). Dit document is een juridisch bindende overeenkomst tussen u als gebruiker van de App (hierna aangeduid als “u”, “uw”, “Gebruiker”, “Reiziger” of “Afzender”) en TryMyBag SAS, opgericht in Colombia met Company Reg. . Nr. 9011236693. Carrera 7F # 147-48 Bogotá-Colombia-110131 waarnaar hierna wordt verwezen als "wij", "onze" of "TryMyBag").

1. toepassing en acceptatie van de voorwaarden

1.1 Uw gebruik van de App en de diensten, software en producten van TryMyBag (hierna gezamenlijk de "Diensten" genoemd) is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen in dit document, evenals aan het Privacybeleid en alle andere regels en beleidsregels van de App die TryMyBag kan van tijd tot tijd publiceren. Dit document en dergelijke andere regels en beleidsregels van de App worden hieronder gezamenlijk de "Voorwaarden" genoemd. Door de app te openen of de services te gebruiken, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de voorwaarden. Gebruik de Services of de App niet als u niet alle voorwaarden accepteert.

1.2 U mag de Services niet gebruiken en de Voorwaarden niet accepteren als (a) u niet de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract met TryMyBag te sluiten, of (b) het u niet is toegestaan om Services te ontvangen volgens de wetten van Colombia of andere landen of regio's, inclusief het land of de regio waarin u woont of van waaruit u de Services gebruikt.

1.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat TryMyBag voorwaarden op elk moment kan wijzigen door de relevante gewijzigde en herziene voorwaarden op de app te plaatsen. Door de Services of de App te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de gewijzigde Voorwaarden op u van toepassing zijn.

1.4 Als TryMyBag een vertaling van de Spaanstalige versie van de Voorwaarden heeft gepost of geleverd, gaat u ermee akkoord dat de vertaling alleen voor het gemak wordt verstrekt en dat de Spaanstalige versie uw gebruik van de Diensten of de App beheerst.

1.5 Mogelijk moet u een afzonderlijke overeenkomst aangaan, online of offline, met TryMyBag of onze gelieerde onderneming (indien van toepassing) voor enige Dienst ("Aanvullende overeenkomsten"). Als er een conflict of inconsistentie is tussen de Voorwaarden en een Aanvullende Overeenkomst, heeft de Aanvullende Overeenkomst alleen voorrang op de Voorwaarden met betrekking tot die Dienst in kwestie.

2. Verlening van diensten

2.1 U moet zich registreren als lid van de App om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van sommige Services. Verder behoudt TryMyBag zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot of het gebruik van bepaalde Services, of enige functies binnen de Services die TryMyBag naar eigen goeddunken oplegt, te beperken.

2.2 Services of functies binnen de Services kunnen variëren voor verschillende regio's en landen. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven dat een bepaalde service of functie of functie daarvan of hetzelfde type en omvang van de service of functies en functies daarvan beschikbaar zal zijn voor gebruikers. TryMyBag kan naar eigen goeddunken de toegang tot en het gebruik van Services of functies binnen de Services naar eigen goeddunken beperken, weigeren of creëren met betrekking tot verschillende Gebruikers.

2.3 TryMyBag kan zonder voorafgaande kennisgeving enige Services of enige functie binnen de Services lanceren, wijzigen, upgraden, voorwaarden opleggen, opschorten of stopzetten, behalve dat in het geval van een op vergoedingen gebaseerde Service, dergelijke wijzigingen geen substantiële nadelige invloed zullen hebben op de betalende Gebruikers die van die service genieten.

3. Gebruikers in het algemeen

3.1 Als voorwaarde voor uw toegang tot en gebruik van de App of Services, gaat u ermee akkoord dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van de App of Services.

3.2 U stemt ermee in de App of Services uitsluitend voor uw eigen privé- en interne doeleinden te gebruiken. U stemt ermee in dat (a) u geen Services of enige informatie, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, videoclips, geluid, mappen, bestanden, databases of lijsten, enz. Zult kopiëren, reproduceren, downloaden, opnieuw publiceren, verkopen, distribueren of doorverkopen. . beschikbaar op of via de App (de "App-inhoud"), en (b) u zult geen App-inhoud kopiëren, reproduceren, downloaden, compileren of anderszins gebruiken voor het runnen van een bedrijf dat concurreert met TryMyBag of anderszins commercieel exploiteert de app-inhoud. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van TryMyBag systematisch App-inhoud uit de App te halen of te compileren, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory (hetzij via robots, spiders, automatische apparaten of handmatige processen). Het gebruik van enige inhoud op de App voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in de Voorwaarden, is verboden.

3.3 U moet het privacybeleid van TryMyBag lezen, dat de bescherming en het gebruik van persoonlijke informatie over gebruikers in het bezit van TryMyBag en onze gelieerde ondernemingen regelt. U accepteert de voorwaarden van het privacybeleid en gaat akkoord met het gebruik van de persoonlijke informatie over u in overeenstemming met het privacybeleid.

3.4 TryMyBag kan gebruikers toegang geven tot inhoud, producten of diensten die door derden worden aangeboden via hyperlinks (in de vorm van een woordlink, banners, kanalen of anderszins), API of anderszins naar de websites of applicaties van dergelijke derden. U wordt gewaarschuwd om de algemene voorwaarden en / of het privacybeleid van dergelijke websites of applicaties te lezen voordat u die sites of applicaties gebruikt. U erkent dat TryMyBag geen controle heeft over de websites of applicaties van dergelijke derde partijen, dergelijke websites of applicaties niet controleert en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn jegens wie dan ook voor dergelijke websites of applicaties, of enige inhoud, producten of diensten die beschikbaar worden gesteld. op dergelijke websites of applicaties.

3.5 U stemt ermee in geen actie te ondernemen om de integriteit van de computersystemen of netwerken van TryMyBag en / of enige andere Gebruiker te ondermijnen, noch om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot dergelijke computersystemen of netwerken.

3.6 U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de integriteit van het feedbacksysteem van TryMyBag zou kunnen ondermijnen, zoals het achterlaten van positieve feedback voor uzelf met behulp van secundaire Lid-ID's of via derden of door ongefundeerde negatieve feedback achter te laten voor een andere Gebruiker.

3.7 Door informatie, inhoud ("Gebruikersinhoud") op de App te plaatsen of weer te geven of door Gebruikersinhoud aan TryMyBag of onze vertegenwoordiger (s) te verstrekken, verleent u een onherroepelijke, eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije en sublicentieerbare ( via meerdere lagen) licentie aan TryMyBag voor het weergeven, verzenden, distribueren, reproduceren, publiceren, dupliceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, afgeleide werken maken en anderszins enige of alle gebruikersinhoud gebruiken in welke vorm, media of technologie dan ook of momenteel niet bekend op enigerlei wijze en voor enig doel dat gunstig kan zijn voor de werking van de App. U bevestigt en garandeert TryMyBag dat u over alle rechten, bevoegdheden en bevoegdheden beschikt die nodig zijn om de bovenstaande licentie te verlenen.

4. Ledenaccounts

4.1 Gebruikers moeten geregistreerd zijn in de App om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van sommige Services (een geregistreerde Gebruiker wordt hieronder ook een "Lid" genoemd). Behalve met goedkeuring van TryMyBag, mag één gebruiker slechts één ledenaccount op de app registreren. TryMyBag kan het ledenaccount van een gebruiker annuleren of beëindigen als TryMyBag redenen heeft om te vermoeden dat de gebruiker gelijktijdig twee of meer ledenaccounts heeft geregistreerd of gecontroleerd. Verder kan TryMyBag de aanvraag van de Gebruiker voor registratie om welke reden dan ook afwijzen.

4.2 Bij registratie op de App zal TryMyBag een account toewijzen en een lid-ID en wachtwoord verstrekken (dit laatste wordt gekozen door een geregistreerde Gebruiker tijdens de registratie) aan elke geregistreerde Gebruiker.

4.3 Een set lid-ID en wachtwoord is uniek voor één account. Elk lid is als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw lid-ID en wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Geen enkel lid mag uw ledenaccount, ID of wachtwoord door iemand anders delen, toewijzen of het gebruik ervan toestaan. Leden stemmen ermee in om TryMyBag onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account.

4.4 Lid stemt ermee in dat alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account (inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van informatie, klikken om aanvullende overeenkomsten of regels te accepteren, zich abonneren op of betalen voor services, het verzenden van e-mails met behulp van het e-mailaccount of het verzenden van sms). geacht te zijn geautoriseerd door het Lid.

4.5 Het Lid erkent dat het delen van uw account met andere personen, of het toestaan van meerdere gebruikers om uw account te gebruiken (gezamenlijk "meervoudig gebruik"), onherstelbare schade kan toebrengen aan TryMyBag of andere gebruikers van de App. Leden zullen TryMyBag, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers vrijwaren van enig verlies of enige schade (inclusief maar niet beperkt tot winstderving) geleden als gevolg van het veelvuldig gebruik van uw account. Het Lid gaat er ook mee akkoord dat in het geval van het meervoudig gebruik van uw account of het niet naleven van de veiligheid van uw account door het Lid, TryMyBag niet aansprakelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke inbreuk en het recht heeft om het account van het Lid op te schorten of te beëindigen. zonder aansprakelijkheid jegens het lid.

5. Verantwoordelijkheden van het lid

5.1 Elk Lid verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat (a) u de volledige bevoegdheid en bevoegdheid heeft om de Voorwaarden te aanvaarden, de licentie en autorisatie te verlenen en de verplichtingen hieronder na te komen; (b) u de App en Services alleen voor eigen doeleinden gebruikt; en (c) het adres en de persoonlijke informatie die u opgeeft, van u zijn.

5.2 Het lid is verplicht om informatie te verstrekken als onderdeel van het registratieproces op de app of uw gebruik van een service of het ledenaccount. Elk Lid verklaart, garandeert en stemt ermee in dat (a) dergelijke informatie, ongeacht of deze is ingediend tijdens het registratieproces of daarna tijdens het voortzetten van het gebruik van de App of Service, waar, nauwkeurig, actueel en volledig is, en (b) u zult onderhouden en onmiddellijk wijzig alle informatie om deze waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

5.3 Wanneer u lid wordt, stemt u in met de opname van de contactgegevens over u in onze database en geeft u TryMyBag toestemming om de contactgegevens met andere gebruikers te delen of uw persoonlijke gegevens anderszins te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid.

5.4 Elk Lid verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat (a) u als enige verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van alle benodigde licenties en toestemmingen van derden met betrekking tot alle Gebruikersinhoud die u indient, plaatst of weergeeft; (b) enige Gebruikersinhoud die u indient, plaatst of weergeeft geen inbreuk maakt op of schendt enig auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsnaam, handelsgeheim of enige andere persoonlijke of eigendomsrechten van een derde partij ("Rechten van Derden") ; (c) u hebt het recht en de bevoegdheid om diensten aan te bieden die worden beschreven in de Gebruikersinhoud en een dergelijk aanbod schendt geen rechten van derden en (d) u bent niet onderworpen aan enige beperkingen, sancties of andere wettelijke beperkingen die door enig land zijn opgelegd, internationale organisatie of jurisdictie.

5.5 Elk Lid verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat de Gebruikersinhoud die u indient, plaatst of weergeeft:

a) waar, nauwkeurig, volledig en wettig zijn;

b) niet vals, misleidend of bedrieglijk zijn;

c) geen informatie bevatten die lasterlijk, lasterlijk, bedreigend of intimiderend, obsceen, aanstootgevend, aanstootgevend, seksueel expliciet of schadelijk is voor minderjarigen;

d) geen informatie bevatten die discriminerend is of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevordert;

e) geen andere voorwaarden of toepasselijke aanvullende overeenkomsten van TryMyBag schenden;

f) geen toepasselijke wet- en regelgeving schenden (inclusief maar niet beperkt tot die welke van toepassing zijn op exportcontrole, consumentenbescherming of oneerlijke concurrentie) of activiteiten promoten die mogelijk in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving;

g) geen directe of indirecte link bevatten naar andere websites of applicaties die inhoud bevatten die mogelijk in strijd is met de Voorwaarden.

5.6 Elk lid vertegenwoordigt, garandeert en gaat ermee akkoord dat u / bent:

a) uw activiteiten op de app voortzetten in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving;

b) uw transacties te goeder trouw met andere gebruikers van de app uitvoeren;

c) uw activiteiten voort te zetten in overeenstemming met de Voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende Overeenkomsten;

d) de Services of App niet gebruiken om een persoon of entiteit te bedriegen (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van gestolen creditcards / betaalpassen);

e) u niet uitgeven voor een persoon of entiteit, uzelf of uw band met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;

f) niet deelnemen aan spam of phishing;

g) geen andere onwettige activiteiten ontplooien (inclusief maar niet beperkt tot activiteiten die een strafbaar feit zouden vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, enz.) of onwettige activiteiten aanmoedigen of ondersteunen;

h) geen pogingen inhouden om de verschillende eigen directories, databases en lijsten van TryMyBag te kopiëren, reproduceren, exploiteren of onteigenen;

i) geen computervirussen of andere destructieve apparaten en codes bevatten die het effect hebben van het beschadigen, verstoren, onderscheppen of onteigenen van software- of hardwaresystemen, gegevens of persoonlijke informatie;

j) geen opzet bevatten om de integriteit van de gegevens, systemen of netwerken die door TryMyBag en / of enige gebruiker van de App worden gebruikt te ondermijnen, of om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot dergelijke gegevens, systemen of netwerken;

k) de Services of App niet gebruiken om items te vervoeren die verboden zijn, inclusief maar niet beperkt tot producten of items die verband houden met illegale activiteiten, zoals de productie van illegale drugs, items die bij wet verboden zijn op de plaats van herkomst , de bestemming of enig rechtsgebied waardoor het item zal worden vervoerd, pornografie, alcohol, messen, politiestokken, vuurwapens en andere wapens, munitie, explosieven, gestolen eigendommen, levende dieren, namaakgoederen of valuta, menselijke resten, illegale drugs , batterijen en spuitbussen en ontvlambare vloeistoffen, en elk ander als gevaarlijk beschouwd materiaal;

l) niet deelnemen aan activiteiten die anders enige aansprakelijkheid voor TryMyBag zouden creëren.

5.7 Leden mogen de Diensten en het ledenaccount niet gebruiken om deel te nemen aan activiteiten die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met de e-commerce marktplaatsactiviteiten van TryMyBag.

5.8 Het Lid stemt ermee in om alle benodigde informatie, materialen en goedkeuring te verstrekken en alle redelijke hulp en medewerking te verlenen die nodig is voor de levering van de Diensten door TryMyBag, het evalueren of het Lid de Voorwaarden heeft geschonden en / of het behandelen van een klacht tegen het Lid. Als leden die dit nalaten, resulteren in vertraging in, of opschorting of beëindiging van de levering van een service, is TryMyBag niet verplicht om de relevante serviceperiode te verlengen, noch is ze aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit een dergelijke vertraging, opschorting of beëindiging.

5.9 Lid erkent en stemt ermee in dat TryMyBag niet verplicht is om actief toezicht te houden op of redactionele controle uit te oefenen over de inhoud van berichten of materiaal of informatie die is gecreëerd, verkregen of toegankelijk via de Diensten of App. TryMyBag onderschrijft, verifieert of certificeert de inhoud van eventuele opmerkingen of ander materiaal of informatie van een lid niet. Elk lid is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van hun communicatie en kan wettelijk aansprakelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van hun opmerkingen of informatie.

5.10 Het Lid erkent en gaat ermee akkoord dat elk Lid als enige verantwoordelijk is voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving in zijn respectievelijke rechtsgebieden om ervoor te zorgen dat al het gebruik van de App en Services in overeenstemming is met hetzelfde.

6. Inbreuken door leden

6.1 TryMyBag behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken gebruikersinhoud te verwijderen, te wijzigen of af te wijzen die u indient bij, plaatst of weergeeft in de app waarvan wij redelijkerwijs denken dat deze onwettig is, de voorwaarden schendt, TryMyBag of onze gelieerde ondernemingen aansprakelijk kan stellen anders ongepast bevonden in de mening van TryMyBag.

6.2 Indien een Lid enige Voorwaarden schendt, of indien TryMyBag redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een Lid enige Voorwaarden schendt, heeft TryMyBag het recht om disciplinaire maatregelen te nemen die zij passend acht, inclusief maar niet beperkt tot: (i) opschorting of het beëindigen van het account van het lid en alle accounts waarvan is vastgesteld dat ze verband houden met een dergelijk account door TryMyBag naar eigen goeddunken; (ii) het beperken, downgraden, opschorten of beëindigen van het abonnement op, de toegang tot of het huidige of toekomstige gebruik van een Service; (iii) het verwijderen van enige Gebruikersinhoud die het Lid heeft ingediend, gepost of weergegeven, of het opleggen van andere beperkingen aan de Gebruikersinhoud die het Lid mag plaatsen of weergeven; (iv) het opleggen van andere beperkingen aan het gebruik door het Lid van enige kenmerken of functies van enige Dienst zoals TryMyBag naar eigen goeddunken passend acht; en (v) alle andere corrigerende maatregelen, disciplinaire maatregelen of straffen die TryMyBag naar eigen goeddunken nodig of gepast acht.

6.3 Zonder de algemeenheid van de bepalingen van de Voorwaarden te beperken, wordt een Lid beschouwd als een inbreuk op de Voorwaarden in een van de volgende omstandigheden:

a) na een klacht of claim van een gebruiker, TryMyBag heeft redelijke gronden om aan te nemen dat een dergelijk lid opzettelijk of wezenlijk niet heeft voldaan aan uw contract met een andere gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot het feit dat het lid niet heeft gezorgd voor het leveren van door die gebruiker bestelde artikelen, of waar de artikelen die Lid heeft geleverd materieel niet voldoen aan de voorwaarden en beschrijvingen zoals uiteengezet met de andere Gebruiker,

b) TryMyBag heeft redelijke gronden om te vermoeden dat een dergelijk Lid een gestolen creditcard of andere valse of misleidende informatie heeft gebruikt bij een transactie met een andere Gebruiker,

c) TryMyBag heeft redelijke gronden om te vermoeden dat de door het lid verstrekte informatie niet actueel of volledig is, of onwaar, onnauwkeurig of misleidend is, of

d) TryMyBag is van mening dat de acties van het Lid financieel verlies of wettelijke aansprakelijkheid voor TryMyBag of onze gelieerde ondernemingen of andere Gebruikers kunnen veroorzaken.

6.4 TryMyBag behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met overheidsinstanties, privédetectives en / of gewonde derde partijen bij het onderzoek naar vermoedelijke criminele of civiele overtredingen. Verder kan TryMyBag de identiteit en contactgegevens van het Lid bekendmaken indien daarom wordt verzocht door een overheid of wetshandhavingsinstantie, een benadeelde derde partij, of als gevolg van een dagvaarding of andere juridische stappen. TryMyBag is niet aansprakelijk voor schade of resultaten die voortvloeien uit een dergelijke openbaarmaking, en het lid stemt ermee in om geen actie of claim tegen TryMyBag in te stellen voor een dergelijke openbaarmaking.

6.5 Als een Lid de Voorwaarden schendt, behoudt TryMyBag zich ook het recht voor om de gegevens van een dergelijke schending op de App te publiceren.

6.6 TryMyBag kan op elk moment en naar ons redelijk goeddunken beperkingen opleggen aan het gebruik van een Service of de App door het Lid, zonder aansprakelijk te zijn jegens het Lid, als TryMyBag een kennisgeving heeft ontvangen dat het Lid een overeenkomst schendt. TryMyBag heeft het recht om de gegevens van een dergelijke inbreuk op de App te publiceren. TryMyBag is niet verplicht om een dergelijke schending te onderzoeken of om bevestiging van het Lid te vragen.

6.7 Elk lid stemt ermee in om TryMyBag, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren en hen te vrijwaren van alle schade, verliezen, claims en aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) die kunnen voortvloeien uit uw indiening, plaatsing of weergave van Gebruikersinhoud, door uw gebruik van de App of Services, of door uw schending van de Voorwaarden.

6.8 Elk lid gaat er verder mee akkoord dat TryMyBag niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk is jegens u of iemand anders voor enige gebruikersinhoud of ander materiaal dat via de app wordt verzonden, inclusief frauduleus, onwaar, misleidend, onnauwkeurig, lasterlijk, beledigend of ongeoorloofd materiaal en dat het risico van schade door dergelijk materiaal berust volledig bij elk lid. TryMyBag is niet verantwoordelijk voor de relatie, berichten, zelfs ontmoetingen tussen gebruikers, gebruikers dragen hun relaties en contacten tussen hen op eigen risico. TryMyBag behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van enige zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door het lid, in welk geval het lid zal samenwerken met TryMyBag bij het verdedigen van beschikbare verdedigingen.

7. Transacties afzenders en reizigers

7.1 Definitie van de reiziger: een gebruiker die zijn reisroutes moet verzenden om aanbiedingen voor de aankoop en vracht van zendingen te ontvangen of de vracht of zendingen alleen om deze te accepteren en vervolgens de zendingen te verzenden en af te leveren aan de geadresseerde; deze geadresseerde kan de "Afzender" zijn of een derde aan wie de "Afzender" de zending wil verzenden.

7.2 Definitie van afzender: Een gebruiker die pakketten of zendingen naar of vanaf verschillende bestemmingen moet verzenden of ontvangen. Een afzender kan ervoor kiezen om zijn bestelling te publiceren waarbij de reiziger het artikel koopt en vervolgens verzendt, of alleen voor de reiziger om het artikel op te halen en naar zijn bestemming te verzenden.

7.3 TryMyBag raadt ten zeerste aan dat alle persoonlijke ontmoetingen tussen een reiziger en een afzender plaatsvinden op een openbare locatie.

7.4 Via de App biedt TryMyBag een elektronisch platform voor het uitwisselen van informatie tussen Afzenders en Reizigers en alle transacties, communicatie, etc. Voor Diensten vertegenwoordigt TryMyBag echter noch de Afzender noch de Reiziger bij specifieke transacties. TryMyBag heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor of verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of beschikbaarheid van de producten of diensten die worden aangeboden op de App of het vermogen van de Reiziger om een reis te voltooien of het vermogen van de Afzender om een betaling of informatie te voltooien. .

7.5 Gebruikers worden er hierbij op gewezen dat er risico's kunnen zijn bij het omgaan met mensen die onder valse voorwendselen handelen. TryMyBag gebruikt verschillende technieken om de juistheid te verifiëren van bepaalde informatie die onze betalende gebruikers ons verstrekken wanneer ze zich registreren voor een betalende lidmaatschapsservice op de app. Omdat gebruikersverificatie op internet echter moeilijk is, kan en bevestigt TryMyBag de vermeende identiteit van elke gebruiker (inclusief, maar niet beperkt tot betalende leden). We moedigen u aan om verschillende middelen en gezond verstand te gebruiken om te evalueren met wie u zaken doet.

7.6 Elke Gebruiker erkent dat hij volledig de risico's op zich neemt van het uitvoeren van aankooptransacties in verband met het gebruik van de App of Diensten en dat hij volledig de risico's op zich neemt van aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook in verband met latere activiteiten van welke aard dan ook met betrekking tot de producten of diensten die het onderwerp zijn van transacties met behulp van de app. Dergelijke risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verkeerde voorstelling van producten en diensten, frauduleuze regelingen, onbevredigende kwaliteit, niet-naleving van specificaties, defecte of gevaarlijke producten, onwettige producten, vertraging of wanbetaling bij levering of betaling, verkeerde kostenberekeningen, inbreuk op de garantie, contractbreuk en transportongevallen. Dergelijke risico's omvatten ook de risico's die het gebruik van producten of diensten die worden aangeboden of weergegeven op de app mogelijk in strijd zijn met of beweerd kunnen worden dat ze de rechten van derden schenden, en het risico dat de gebruiker kosten voor verdediging of andere kosten moet maken in verband met de bewering van derden over Rechten van derden, of in verband met claims van een partij dat zij recht hebben op verdediging of schadeloosstelling met betrekking tot beweringen van rechten, eisen of claims door eisers van rechten van derden. Dergelijke risico's omvatten ook de risico's die consumenten, andere kopers, eindgebruikers van producten of anderen die beweren letsel of schade te hebben geleden met betrekking tot producten die oorspronkelijk door gebruikers van de app zijn verkregen als gevolg van aankooptransacties in verband met het gebruik van de app, kunnen lijden. schade berokkent en / of claims doen gelden die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke producten. Alle voorgaande risico's worden hierna "transactierisico's" genoemd. Elke gebruiker gaat ermee akkoord dat TryMyBag niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor enige schade, claims, aansprakelijkheden, kosten, schade, ongemakken, bedrijfsonderbrekingen of uitgaven van welke aard dan ook die kunnen ontstaan als gevolg van of in verband met transactierisico's.

7.7 Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor alle voorwaarden van de transacties die worden uitgevoerd op, door of als resultaat van het gebruik van de App of Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, voorwaarden met betrekking tot betaling, retouren, garanties, transport, verzekering, vergoedingen , belastingen, eigendomsrechten, licenties, boetes, vergunningen, behandeling, transport en opslag.

7.8 Gebruiker stemt ermee in om alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs vereist kan zijn door TryMyBag in verband met uw transacties uitgevoerd op, door middel van of als resultaat van het gebruik van de App of Diensten. TryMyBag heeft het recht om een gebruikersaccount op te schorten of te beëindigen als de gebruiker de vereiste informatie niet verstrekt.

7.9 In het geval dat een gebruiker een geschil heeft met een andere gebruiker bij een transactie of een derde partij, stemt die gebruiker ermee in om TryMyBag (en onze agenten, gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers) vrij te geven en te vrijwaren van alle claims, eisen, acties, procedures, kosten, uitgaven en schade, inclusief maar niet beperkt tot daadwerkelijke, speciale, incidentele of gevolgschade) die voortvloeien uit of verband houden met een dergelijke transactie.

7.10 We raden afzenders en reizigers aan om binnen 48 uur op berichten te reageren. Reizigers dienen uw afzenders binnen 24 uur voor uw aankomstdatum bij te werken om te voorkomen dat uw afzender onnodige zorgen en ongemak veroorzaakt.

7.11 TryMyBag brengt een vergoeding in rekening van 13% van het totaal tussen partijen overeengekomen bedrag, zowel de afzender als de reiziger, als volgt: a) een vergoeding van 10% gedebiteerd aan de afzender; b) een vergoeding van 3% gedebiteerd aan de reiziger.

7.12 Het tussen partijen overeengekomen totaalbedrag inclusief vergoedingen wordt door TryMyBag in rekening gebracht (ingehouden) op het moment dat partijen een overeenkomst aangaan. Zodra de afzender via de app aangeeft dat de levering van het artikel naar volle tevredenheid van de reiziger is voltooid, geeft TryMyBag de betaling vrij aan de reiziger en worden de kosten afgeschreven.

7.13 De reiziger ontvangt het verschuldigde bedrag voor de transactie door directe overboeking met Paypal nadat TryMyBag de bevestiging van de afzender heeft ontvangen dat het artikel met succes is ontvangen.

7.14 De Gebruiker (Afzender en Reiziger) gaat akkoord met het gebruik van PayPal voor betalingen, evenals de commissie die het gebruik van het PayPal-platform in rekening brengt.

7.15 TryMyBag is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het artikel, zolang de reiziger de normale zorg heeft betracht om het artikel te beschermen.

7.16 In het geval dat de afzender de reiziger nodig heeft om een artikel te kopen, stelt de afzender de prijs van het artikel vast en maakt de eventuele noodzakelijke douanekosten aan de reiziger bekend voordat hij het aanbod tot levering van de reiziger aanvaardt. Dit bedrag moet bij de reizigersbetaling worden opgeteld. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om te bevestigen dat het item geen contant geld is of iets dat niet legaal in het land van bestemming kan worden geïmporteerd.

7.17 Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om het totale betalingsbedrag voor de voorgestelde transactie te verifiëren, inclusief maar niet beperkt tot alle aanvaardbare en douanekosten, belastingen en heffingen, zelfs de kosten van TryMyBag.

7.18 De afzender stemt ermee in het artikel zonder de originele verpakking te ontvangen. Indien de voorkeur uitgaat naar de originele verpakking, dient de Afzender dit bij de Reiziger te vermelden alvorens het aanbod tot levering te accepteren. Houd er rekening mee dat het aanvragen van originele verpakking waarschijnlijk hogere reizigerskosten oplevert.

7.19 De Afzender is zich ervan bewust dat de overeengekomen leverdatum een schatting is, met een toelage van maximaal vijf (5) dagen voor of na deze datum, in een poging om uw Reiziger tegemoet te komen.

7.20 Indien de reiziger het artikel heeft gekocht totdat een artikel bij de afzender is afgeleverd, behoudt de reiziger het eigendom hiervan, dit komt doordat de reiziger het artikel met eigen middelen heeft gekocht. Dit komt doorgaans overeen met een aankoopbewijs dat de reiziger heeft verkregen bij het aanschaffen van het artikel voor bezorging aan de afzender. Voor artikelen die beschadigd of onvolledig aankomen, heeft de Afzender 24 uur de tijd om dit aan TryMyBag te melden en het artikel terug te sturen naar de Reiziger. Trymybag zal het tussen de partijen overeengekomen bedrag niet afschrijven.

7.21 In geval van een geschil kan elke partij om escalatie verzoeken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving zal TryMyBag een leidinggevende aanwijzen met de bevoegdheid om toezeggingen te doen om het geschil tussen gebruikers op te lossen (een “Senior Manager). De partijen komen binnen 5 werkdagen bijeen in een virtuele ruimte, per e-mail of per telefoon ("Geschillenconferentie") en zullen te goeder trouw onderhandelen om het geschil op te lossen.

7.22 In het geval dat de Reiziger een wijziging in de plannen heeft meegedeeld, moet de Afzender rekening houden met een vertraging van zeven (7) dagen vanaf de laatste update van de Reiziger. Als de Reiziger zwijgt, neem dan contact met ons op via info@trymybag.com en we zullen ons best doen om in contact te komen met de Reiziger. Verlaten bestellingen worden terugbetaald na zeven (7) dagen zonder mededeling van de reiziger.

7.23 De reiziger heeft het recht om de doos van het artikel te openen (of het nu een nieuw artikel is of niet) en zorgvuldig te controleren wat erin zit om te controleren of dit precies het artikel is dat door de afzender is overeengekomen.

7.24 Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, dient u ervoor te zorgen dat u eventuele invoerrechten die aan deze bestelling kunnen worden gekoppeld, hebt erkend, bijvoorbeeld landspecifieke informatie: https://www.iatatravelcentre.com/home.htm

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN DE DIENSTEN DIE DOOR TRYMYBAG OP OF VIA DE APP WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE FOUTEN", EN TRYMYBAG WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES OF IMPLICIETE UITDRUKKELIJKE GARANTIES AF. , MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE VAN VOORWAARDE, KWALITEIT, DUURZAAMHEID, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ALLE DERGELIJKE GARANTIES, VERKLARINGEN, VOORWAARDEN EN VERBINTENISSEN ZIJN HIERBIJ UITGESLOTEN.

8.2 VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEEFT TRYMYBAG GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GELDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, STABILITEIT, VOLLEDIGHEID OF ACTUELE INFORMATIE DIE OP OF DOOR DE TOEPASSING WORDT GEGEVEN; TRYMYBAG GARANDEERT OF GARANDEERT NIET DAT DE IMPORTATIE, EXPORT, DISTRIBUTIE, TRANSPORT, AANBIEDING, WEERGAVE, AANKOOP EN / OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN DIE OP DE APP WORDEN AANGEBODEN OF WEERGEGEVEN, GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN SCHENDT; EN TRYMYBAG GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT EEN PRODUCT OF DIENST DIE OP DE APP WORDT AANGEBODEN OF WEERGEGEVEN.

8.3 Al het materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen via de App wordt gedaan naar eigen goeddunken en risico van elke Gebruiker en elke Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enige schade aan het computersysteem van TryMyBag of verlies van gegevens die kunnen voortvloeien uit het downloaden van dergelijk materiaal op de computer van de Gebruiker. . Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door een Gebruiker van TryMyBag of via of van de App zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt vermeld.

8.4 De App kan diensten of producten van onafhankelijke derden aan Gebruiker ter beschikking stellen. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot dergelijke diensten of producten. TryMyBag en onze gelieerde ondernemingen kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke diensten of producten.

8.5 Elke Gebruiker stemt er hierbij mee in om TryMyBag, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te redden van alle verliezen, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de App door een dergelijke Gebruiker of Services (inclusief maar niet beperkt tot de weergave van de informatie van dergelijke gebruikers in de app) of door uw schending van een van de voorwaarden en bepalingen van de voorwaarden. Elke Gebruiker stemt er hierbij verder mee in om TryMyBag, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te redden van alle verliezen, schade, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) die kunnen voortvloeien uit de schending van de Gebruiker verklaringen en garanties die de gebruiker aan TryMyBag heeft gegeven.

8.6 Elke Gebruiker stemt er hierbij verder mee in om TryMyBag, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen en werknemers schadeloos te stellen en te redden van alle verliezen, schade, claims, aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadeloosstelling) die kunnen ontstaan, direct of indirect , als gevolg van claims van claimanten van derden of andere derden met betrekking tot de producten die worden aangeboden of weergegeven op de app. Elke Gebruiker gaat er hierbij verder mee akkoord dat TryMyBag niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk jegens u voor materiaal dat door anderen is geplaatst, inclusief lasterlijk, aanstootgevend of ongeoorloofd materiaal, en dat het risico van schade door dergelijk materiaal volledig bij elke Gebruiker berust. TryMyBag behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van enige aangelegenheid die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met TryMyBag zult samenwerken bij het verdedigen van beschikbare verdedigingen.

8.7 TryMyBag is niet aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade of welke schade dan ook (inclusief maar niet beperkt tot schade wegens gederfde winst of besparingen, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie), ongeacht of deze contractueel is vastgelegd, nalatigheid, onrechtmatige daad, billijkheid of anderszins of enige andere schade die voortvloeit uit een van de volgende zaken:

a) het gebruik of de onmogelijkheid om de App of Diensten te gebruiken;

b) enig defect in geleverde artikelen, gegevens, informatie of diensten verkregen van een Gebruiker of een andere derde partij via de App;

c) schending van rechten van derden of claims of eisen dat het transport, de distributie, het aanbod, de vertoning, de aankoop, de verkoop en / of het gebruik van de producten of diensten die worden aangeboden of weergegeven op de app door de gebruiker mogelijk in strijd zijn met of beweerd worden dat ze de rechten van derden schenden; of claims van een partij dat ze recht hebben op verdediging of schadeloosstelling met betrekking tot beweringen van rechten, eisen of claims door eisers van rechten van derden;

d) ongeautoriseerde toegang door derden tot gegevens of privé-informatie van een gebruiker;

e) verklaringen of gedragingen van een gebruiker van de app; of;

f) alle zaken met betrekking tot Services, ongeacht de oorzaak, inclusief nalatigheid.

8.8 Niettegenstaande een van de voorgaande bepalingen, zal de totale aansprakelijkheid van TryMyBag, onze werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers of iemand die namens ons handelt met betrekking tot elke Gebruiker voor alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de App of Diensten gedurende enig kalenderjaar beperkt zijn tot het hoogste bedrag van (a) het bedrag van de vergoedingen dat de Gebruiker aan TryMyBag heeft betaald gedurende het kalenderjaar en (b) het maximale bedrag dat is toegestaan in de toepasselijke wetgeving. De voorgaande zin vormt geen beletsel voor de eis van de gebruiker om daadwerkelijke schade te bewijzen. Alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de App of Services moeten worden ingediend binnen één (1) jaar vanaf de datum waarop de actie zich voordeed of binnen een langere periode zoals voorgeschreven door enige toepasselijke wet die van toepassing is op deze Gebruiksvoorwaarden.

8.9 De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid jegens u onder de Voorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de wet en zijn van toepassing ongeacht of TryMyBag op de hoogte is gesteld van of zich bewust had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke verliezen.

9. Overmacht

9.1 In geen geval kan TryMyBag aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of storing of onderbreking van de inhoud of diensten geleverd via de App die direct of indirect het gevolg is van natuurrampen, krachten of oorzaken buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot internetstoringen, computergebruik. , telecommunicatie of andere apparatuurstoringen, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, branden, overstromingen, stormen, explosies, overmacht, oorlog, overheidsmaatregelen, bevelen van binnenlandse zaken of buitenlandse rechtbanken of tribunalen of niet-nakoming van derden.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 TryMyBag is de enige eigenaar of wettige licentiehouder van alle rechten en belangen in de App en de App-inhoud. De app en app-inhoud belichamen handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten die worden beschermd door wereldwijde auteursrechten en andere wetten. Alle titel, eigendom en intellectuele eigendomsrechten in de app en app-inhoud blijven bij TryMyBag, onze gelieerde ondernemingen of licentiegevers van de app-inhoud, al naargelang het geval. Alle rechten die niet anderszins worden geclaimd onder de Voorwaarden of door TryMyBag zijn hierbij voorbehouden.

10.2 "TryMyBag" en gerelateerde pictogrammen en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken of servicemerken van Trymybag SAS. Het ongeoorloofd kopiëren, wijzigen, gebruiken of publiceren van deze merken is ten strengste verboden.

11. Kennisgevingen

11.1 Alle juridische kennisgevingen of eisen aan of aan TryMyBag zullen schriftelijk worden gedaan en persoonlijk, per koerier, aangetekende post naar TryMyBag worden gestuurd naar de volgende entiteit en adres: TryMyBag SAS Carrera 7 # No.147-48 Bogotá-Colombia-110131. De kennisgevingen zijn van kracht wanneer ze door TryMyBag op de bovengenoemde manier zijn ontvangen.

11.2 Alle wettelijke mededelingen of eisen aan of aan een Gebruiker zijn van kracht als ze persoonlijk worden afgeleverd, per koerier, aangetekende post, fax of e-mail naar de laatst bekende correspondentie, fax of e-mailadres dat door de Gebruiker aan TryMyBag is verstrekt, of door het plaatsen van een dergelijke kennisgeving of eis op een gedeelte van de app dat gratis openbaar toegankelijk is. Kennisgeving aan een Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen door die Gebruiker als en wanneer TryMyBag kan aantonen dat communicatie, hetzij in fysieke of elektronische vorm, naar die Gebruiker is verzonden.

11.3 U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, eisen, bekendmakingen en andere communicatie die TryMyBag u elektronisch stuurt, voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

12. Algemene bepalingen

12.1 Behoudens eventuele Aanvullende Overeenkomsten, vormen de Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en TryMyBag met betrekking tot en regelen ze uw gebruik van de App en Services, en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot hetzelfde onderwerp hierin.

12.2 TryMyBag en u zijn onafhankelijke contractanten, en geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer-relatie is bedoeld of gecreëerd door de Voorwaarden.

12.3 Als een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling verwijderd en blijven de overige bepalingen geldig en worden ze gehandhaafd.

12.4 Koppen zijn alleen voor referentiedoeleinden en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven op geen enkele manier de reikwijdte of omvang van een dergelijke sectie.

12.5 Het nalaten van TryMyBag om enig recht af te dwingen of het nalaten om te handelen met betrekking tot een schending door u onder de Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht, noch een verklaring van afstand van het recht van TryMyBag om te handelen met betrekking tot volgende of soortgelijke schendingen.

12.6 TryMyBag heeft het recht om de Voorwaarden (inclusief al onze rechten, titels, voordelen, belangen en verplichtingen en plichten in de Voorwaarden over te dragen aan een persoon of entiteit (inclusief aan TryMyBag gelieerde ondernemingen). U mag deze niet in zijn geheel overdragen. of een deel van de Voorwaarden aan een persoon of entiteit.

12.7 De Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Colombia, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen en de partijen bij de Voorwaarden komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Colombia.